MEHMETOĞLU GIDA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.; insana verdiği değerin bir parçası olarak, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Sürdürülebilir büyüme ile birlikte sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlara destek vermek amacıyla sorumluluklarımızı yerine getirmek işletme amacımızdır. Bu çerçeve içinde sorumluluklarımız hızla ilerleyen, etkinliği her gün artarak iş ahlakımızın önemli ve ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve tedarikçilerimiz ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.

 

  • YasalYükümlülükler

MEHMETOĞLU GIDA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. ve çalışanları işle ilgili karar ve işlemlerinde, belirlenmiş olan yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak çalışmayı esas alır. MEHMETOĞLU GIDA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. olarak tüm yasalara uymak görevimizdir. Resmi Kurumlar ile olan ilişkilerimiz yasalara uygun olmalıdır. Faaliyet alanlarımızla ilgili konularda, doğru kararın alınmasına yardımcı olacak tüm bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak yetkililere ulaştırmak yükümlülüğümüzdür.

 

  • RüşvetveyaKomisyon

Rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez. Hiçbir çalışan, doğrudan veya dolaylı olarak, haksız menfaat elde etmek amacıyla, iş ilişkisi içerisinde olunan herhangi bir kişiye, para veya değeri olan herhangi bir şey teklif edemez, taahhüt edemez, veremez veya para ya da değeri olan herhangi bir şeyin verilmesine izin veremez. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınırız.

 

  • Veri Gizliliği;

MEHMETOĞLU GIDA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. ait bilgiler, mali bilgiler, personel bilgileri, iş stratejilerine ait bilgiler, sözleşmeler, tedarikçilere, müşterilere ait bilgilerVerilerin Gizliliği Prosedürü (PR-036) kapsamında gizli bilgilerdir ve bu bilgiler değiştirilemez, kopyalanamaz ve tahrip edilemez.

Bilgiler, sadece görev ve sorumluluk kapsamına uygun olarak kullanılır, 3. Taraflar ile paylaşılamaz.

Tedarikçilerimiz ile paylaşılması gereken bilgiler,yönetim kurulumuzun bilgisi ve onayı dahilinde olmadan hiçbir personelimiz tarafından paylaşılamaz.

Resmi makamlardan gelen talepler; yasal mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça, üçüncü kişilere açıklanamaz.

Yukarıdaki kapsama giren tüm bilgiler koridorlar, yemek salonu, vb. gibi gizlilik açısından yalıtılması mümkün olmayan mekanlarda görüşülemez.

Çalışanlarımıza ait tüm özlük bilgileri gizlidir. Çalışanlarımıza özel kişisel bilgilendirme yapılır. Çalışanlarımızın birbirlerine bu konuda baskı yapması ve özlük belgilerinin ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır.

İçeriği her ne olursa olsun, çalışanlarımız arasında kişi ve kurumlara zarar verecek dedikodu yapılmasına, asılsız ithamlar ve beyanlarda bulunulmasına müsamaha gösterilmez.

 

  • Hediye Verme ve Kabul Etme, Misafirperverlik

 

MEHMETOĞLU GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesinde;

  • Ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da hatıra / promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek herhangi bir hediyeyi kabul ve teklif etmek,
  • Tedarikçilerden, müşterilerden veya üçüncü kişilerden uygunsuz olarak algılanabilecek, hiçbir indirim ya da menfaat talep etmemek, üçüncü kişilere teklif etmemek, teklif edildiğinde kabul etmek yasaktır.

 

  • ÇıkarÇatışmasıveHaksızMenfaatSağlama

 

Çıkar çatışması, çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkileyebilecek ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına, ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili maddi veya herhangi bir şahsi çıkara sahip olmaları halini ifade eder.

Şahsi fayda ve/veya siyasi aktivite ve çıkar için mesai zamanı ve şirket kaynakları ve ismi, yetkileri, gücü doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamaz.

Çalışanlarımızmesaisaatleridışındaücretve / veyafaydasağlamakamacıyla; şirketimizismiveimajınazararvermeyecek, göreviniolumsuzolaraketkilemeycek, yasal, sosyalvekültürelhassasiyetlerimizeuygunişlerdeyönetiminbilgisiveonayıileçalışabilirler.

Çalışanlarımızkaramacıgütmeyenorganizasyonlarda, sosyalsorumlulukveyardımamaçlıgörevlerde, siviltoplumkuruluşlarında, sporderneklerindeveüniversitelerde, göreviniaksatmadığıdurumlarda, yönetiminonayıileçalışabilirler.

 

  • MEHMETOĞLU GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İsimveİmajınaUygunDavranışlarSergileme

 

MEHMETOĞLU GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., iş ahlakı kurallarına uygun, topluma ve çevreye saygılı, tüm ilişki ve uygulamalarında dürüst, adil ve profesyonel yaklaşımlarından dolayı üstün bir saygınlık ve itibara sahiptir. Çalışanlarımız da, MEHMETOĞLU GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  bir çalışanı olmak suretiyle doğal olarak “temsil” sorumluluğu taşırlar ve bu sorumluluğu MEHMETOĞLU GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  imaj ve ismine yakışır şekilde yerine getirirler.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

 

  • Mali İşlemlerinEleAlınması / Kara Para Aklama

 

Kara para aklama yasa dışı faaliyetlerle uğraşan kişilerin bu yasa dışı yollardan elde ettikleri paraları aklamak, gizlemek ya da meşru hale getirmek için giriştikleri faaliyetlerdir. Şirket çalışanları muhtemel kara para aklama faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasında yetkililere yardımcı olmak suretiyle şirket itibarını korumalı ve dürüstlük ilkesini daha da güçlendirmelidir. Bir olayda kara paraya işaret eden birtakım göstergelere karşı karşıya olduğunu düşünüldüğünde bu durum derhal üst yönetime bildirilir.